• doradztwo prawne dla zamawiających i wykonawców,
  • sporządzanie dokumentacji w postępowaniu o zamówienia publiczne (projekty ogłoszeń, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umów w sprawach o zamówienia, korespondencji w toku postępowania,
  • pomoc prawna przy określaniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz kryteriów oceny ofert,
  • pomoc prawna przy przygotowaniu oferty przetargowej,
  • sporządzanie informacji w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja zamawiających i wykonawców w postępowaniu przed ta Izbą,
  • sporządzanie skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja zamawiających i wykonawców przed sądem okręgowym i Najwyższym.