• prowadzenie obrony w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym również
    w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia,
  • pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania karnego – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym,
  • obrona skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym,
  • reprezentacja klientów w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie, skazanie i aresztowanie,
  • reprezentacja klientów i obrona w postępowaniach w sprawach nieletnich (postępowanie wychowawcze i poprawcze),
  • obrona w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.